บริการจดทะเบียนบริษัทจำกัด

การจดทะเบียนบริษัทจำกัด
ประเภทบริการของการจดทะเบียน
1. จดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ
2. แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิก่อนจัดตั้งบริษัทจำกัด
3. จดจัดตั้งบริษัทจำกัด
4. จดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิและจัดตั้งบริษัทจำกัดภายในวันเดียว
5. แก้ไขเพิ่มเติมกรรมการและอำนาจกรรมการ
6. แก้ไขเพิ่มเติมที่ตั้งสำนักงานของบริษัทจำกัด
    6.1 ย้ายภายในจังหวัดเดียวกัน
    6.2 ย้ายข้ามจังหวัด

7. แก้ไขเพิ่มเติมดวงตราสำคัญของบริษัท
    7.1 แก้ไขเพิ่มเติมดวงตรา
    7.2 แก้ไขเพิ่มเติมดวงตราให้มีมากกว่า 1 ดวง

8. แก้ไขเพิ่มเติมชื่อและดวงตราสำคัญ
9. แก้ไขเพิ่มเติมวัตถุที่ประสงค์
10. แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 1. ข้อ 2. ข้อ 3. ที่ตั้งสำนักงานและดวงตรา
11. แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 5 (แปลงมูลค่าหุ้น)
12. แก้ไขเพิ่มเติมมติพิเศษให้เพิ่มทุน, เพิ่มทุนและหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 5.
13. แก้ไขเพิ่มเติมลดทุนบริษัท
    13.1 มติพิเศษให้ลดทุน
    13.2 ลดทุนและหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 5.

14. แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ
15. จดทะเบียนเลิกบริษัทจำกัด
16. จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติม ตั้ง/เปลี่ยนตัวผู้ชำระบัญชี/อำนาจของผู้ชำระบัญชี/ที่ตั้งสำนักงานของผู้ชำระบัญชี
17. การชำระบัญชีและจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชีของบริษัท
18. จดทะเบียนควบบริษัทจำกัด
    18.1 มติพิเศษให้ควบบริษัท
    18.2 ควบบริษัท