บริการที่ปรึกษากฏหมาย

  1. งานให้คำปรึกษาประจำบริษัท หรือ บายเคสเกี่ยวกับการบริหารจัดการบริษัทตามข้อกฎหมาย เช่น

      – การประชุมผู้ถือหุ้น

      – การเปลี่ยนกรรมการ

      – การแต่งตั้งถอดถอนกรรมการ

      – การทำสัญญาทางธุรกิจกับคู่ค้า

      – การติดตามหรือเร่งรัดหนี้สิน ฯลฯ

  1. การให้คำปรึกษาประจำ หรือ บายเคส เกี่ยวกับการบริหารจัดการแรงงาน ดังนี้

      – การบริหารงานบุคคล

      – การจัดทำข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน

      – การทำสัญญาจ้าง

      – การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองแรงงาน กฎหมายแรงงานสัมพันธ์                                กฎหมายเงินทดแทน กฎหมายประกันสังคม ฯลฯ

  1. การให้คำปรึกษาประจำ หรือ บายเคส เกี่ยวกับการปรับโครงสร้างหนี้