สำนักกฎหมายนำชัย พรมทา

บริษัท เดอะเฟิร์สลอว์แอนด์คอนซัลแทนท์ จำกัด

“บริษัท เดอะเฟิร์สลอว์แอนด์คอนซัลแทนท์ จำกัด” ได้ก่อตั้งขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค์และเจตนารมณ์เพื่อให้คำปรึกษากฎหมายและคดีความเบื้องต้นสำหรับประชาชนหรือบุคคลทั่วไปที่ได้รับความทุกข์ใจ หรือเดือดร้อนไม่มีที่พึ่งพิงทางกฎหมาย โดยมีทีมงานทนายความที่เชี่ยวชาญด้านกฎหมายในแต่ละด้านคอยให้คำปรึกษา

ที่ตั้งสำนักงาน

135/102 หมู่ที่ 2 ตำบลไทรม้า อำเภอเมืองนนทบุรี 11110

คณะผู้บริหาร

         นายนำชัย พรมทา

ทนายความใบอนุญาตเลขที่ 1633/2552 กรรมการผู้จัดการ และ หัวหน้าสำนักงาน

         ประวัติการทำงาน 

 • มีประสบการณ์ทำงานในการว่าความสถาบันการเงิน (บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด) กว่า 10 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ.2552 ถึง ปี พ.ศ.2563
 • มีประสบการว่าความคดีอาญาทั่วไป และ คดีแพ่งเกี่ยวกับละเมิด ผิดสัญญา และ คดีเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนบริษัทมากว่า 10 ปี

คณะผู้บริหาร

นายนำชัย พรมทา

กรรมการผู้จัดการและหัวหน้าสำนักงาน บริษัท เดอะ เฟิร์ส ลอว์ แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด

 • ทนายความใบอนุญาตเลขที่ 1633/2552
 • ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์
 • โครงการสัมมนาองค์กรธุรกิจ (กฎหมายแรงงานเพื่อการบริหาร) สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
 • หลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ที่ได้รับการรับรองจาก ก.ศป.แล้ว) รุ่นที่ 9 มูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง
 • ทนายความประจำสำนักงานบริษัท สำนักงานกฎหมายธนากรรัฐ จำกัด พ.ศ.2552 – พ.ศ.2556 (เป็นทนายความทำงานคดีสถาบันการเงิน (บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด)
 • ทนายความประจำบริษัท กฎหมายสติและวิชิต จำกัด พ.ศ.2556 – พ.ศ. 2561 (เป็นทนายความที่ปรึกษาองค์กรธุรกิจ และ ว่าความอรรถคดีทั่วไป)
 • กรรมการผู้จัดการ และ หัวหน้าสำนักงาน บริษัท เดอะ เฟิร์ส ลอว์ แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด พ.ศ.2561 – ปัจจุบัน (เป็นทนายความที่ปรึกษาองค์กรธุรกิจ และ รับว่าความอรรถคดีทั่วไป)


นายกันตภณ ธนกุล
ทนายความอาวุโส
 • ทนายความใบอนุญาตเลขที่ 1631/2541
 • นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • นิติศาสตร์มหาบัณฑิต สาขากฎหมายมหาชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตสภา

ประสบการณ์การทํางาน

 • ประกอบอาชีพทนายความมาเป็นระยะเวลา 25 ปี
 • ประเภทคดีที่เคยว่าความ คดีแพ่ง คดีอาญา คดีล้มละลาย คดีแรงงาน คดีทรัพย์สินทาง ปัญญา และคดีปกครอง
 • เกี่ยวกับงานบังคับคดี สืบทรัพย์ บังคับคดีโดยการยึด หรืออายัดทรัพย์ และดูแลการขายทอดตลาด
 • พ.ศ.2548 – พ.ศ.2552 เป็นที่ปรึกษากฎหมายห้างหุ้นส่วนจํากัด ศรีเอี่ยมการโยธา ใน โครงการก่อสร้างบ้านเอื้ออาทร
 • พ.ศ.2548 – พ.ศ.2552 เป็นที่ปรึกษากฎหมายบริษัท นครสุวรรณภูมิ จํากัด ในโครงการ ก่อสร้างบ้านเอื้ออาทร
 • เป็นที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท โรงงานฟุตบอลไทย สปอร์ตติ้งกู้ดส์ จํากัด (FET)(กรณีเครื่อง
 • หมายการค้าและบริการ) โดยได้รับมอบอํานาจให้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและบริการ ตราสัญลักษณ์ การแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 23 ที่ประเทศฟิลิปปินส์ และครั้งที่ 25 ที่ ประเทศลาว โดยจดทะเบียนในประเทศไทย
 • พ.ศ.2547 – 2554 เป็นทนายความประจําบริษัท สํานักกฎหมายเบลโก้ จํากัด
นายสถิตย์ อินตา

ทนายความประจำสำนักงาน บริษัท เดอะ เฟิร์ส ลอว์ แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด

 • ทนายความใบอนุญาตเลขที่ 5323/2561
 • ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์
 • ทนายความประจำบริษัท กฎหมายสติและวิชิต จำกัด พ.ศ.2560 – จนถึงปัจจุบัน (เป็นทนายความที่ปรึกษาองค์กรธุรกิจ และ ว่าความอรรถคดีทั่วไป)
 • ทนายความประจำบริษัท เดอะ เฟิร์ส ลอว์ แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด พ.ศ.2561 – จนถึงปัจจุบัน (เป็นทนายความที่ปรึกษาองค์กรธุรกิจ และ ว่าความอรรถคดีทั่วไป)
 • กรรมการผู้จัดการ และ ทนายความประจำบริษัท เดอะ เฟิร์ส ลอว์ แอนด์ บิสซิเนส จำกัด พ.ศ.2565 – ปัจจุบัน (เป็นทนายความที่ปรึกษาองค์กรธุรกิจ และ รับว่าความอรรถคดีทั่วไป)


นายสุกฤษฎิ์ เจริญสมบัติ

ทนายความประจำสำนักงาน บริษัท เดอะ เฟิร์ส ลอว์ แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด

 • ทนายความใบอนุญาตเลขที่ 3042/2561
 • ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 • ทนายความประจำบริษัท กฎหมายสติและวิชิต จำกัด พ.ศ.2560 – จนถึงปัจจุบัน (เป็นทนายความที่ปรึกษาองค์กรธุรกิจ และ ว่าความอรรถคดีทั่วไป)
 • ทนายความประจำบริษัท เดอะ เฟิร์ส ลอว์ แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด พ.ศ.2561 – จนถึงปัจจุบัน (เป็นทนายความที่ปรึกษาองค์กรธุรกิจ และ ว่าความอรรถคดีทั่วไป)
 • ทนายความประจำบริษัท เดอะ เฟิร์ส ลอว์ แอนด์ บิสซิเนส จำกัด พ.ศ.2565 – ปัจจุบัน (เป็นทนายความที่ปรึกษาองค์กรธุรกิจ และ รับว่าความอรรถคดีทั่วไป)


ให้บริการในด้านต่าง ๆ ดังนี้

ข้อมูลการติดต่อ

Website : www.numchailawyer.com
E-mail : numchailaw.office@gmail.com
Line Official : @numchailawyers
ที่ตั้งสำนักงาน :
135/102 หมู่ที่ 2 ตำบลไทรม้า อำเภอเมืองนนทบุรี 11110