สำนักกฎหมายนำชัย พรมทา

บริษัท เดอะเฟิร์สลอว์แอนด์คอนซัลแทนท์ จำกัด

         “บริษัท เดอะเฟิร์สลอว์แอนด์คอนซัลแทนท์ จำกัด” ได้ก่อตั้งขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค์และเจตนารมณ์เพื่อให้คำปรึกษากฎหมายและคดีความเบื้องต้นสำหรับประชาชนหรือบุคคลทั่วไปที่ได้รับความทุกข์ใจ หรือเดือดร้อนไม่มีที่พึ่งพิงทางกฎหมาย โดยมีทีมงานทนายความที่เชี่ยวชาญด้านกฎหมายในแต่ละด้านคอยให้คำปรึกษา

ที่ตั้งสำนักงาน

         300/42 หมู่ 3 (หมู่บ้านบุศรินทร์) ถ.บางกรวย-ไทรน้อย ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

คณะผู้บริหาร

         นายนำชัย พรมทา

         ทนายความใบอนุญาตเลขที่ 1633/2552 กรรมการผู้จัดการ และ หัวหน้าสำนักงาน

         ประวัติการทำงาน 

 • มีประสบการณ์ทำงานในการว่าความสถาบันการเงิน (บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด) กว่า 10 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ.2552 ถึง ปี พ.ศ.2563
 • มีประสบการว่าความคดีอาญาทั่วไป และ คดีแพ่งเกี่ยวกับละเมิด ผิดสัญญา และ คดีเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนบริษัทมากว่า 10 ปี

คณะผู้บริหาร

นายนำชัย พรมทา

กรรมการผู้จัดการและหัวหน้าสำนักงาน บริษัท เดอะ เฟิร์ส ลอว์ แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด

 • ทนายความใบอนุญาตเลขที่ 1633/2552
 • ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์
 • โครงการสัมมนาองค์กรธุรกิจ (กฎหมายแรงงานเพื่อการบริหาร) สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
 • หลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ที่ได้รับการรับรองจาก ก.ศป.แล้ว) รุ่นที่ 9 มูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง
 • ทนายความประจำสำนักงานบริษัท สำนักงานกฎหมายธนากรรัฐ จำกัด พ.ศ.2552 – พ.ศ.2556 (เป็นทนายความทำงานคดีสถาบันการเงิน (บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด)
 • ทนายความประจำบริษัท กฎหมายสติและวิชิต จำกัด พ.ศ.2556 – พ.ศ. 2561 (เป็นทนายความที่ปรึกษาองค์กรธุรกิจ และ ว่าความอรรถคดีทั่วไป)
 • กรรมการผู้จัดการ และ หัวหน้าสำนักงาน บริษัท เดอะ เฟิร์ส ลอว์ แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด พ.ศ.2561 – ปัจจุบัน (เป็นทนายความที่ปรึกษาองค์กรธุรกิจ และ รับว่าความอรรถคดีทั่วไป)


นายสนั่น เยรัมย์

ที่ปรึกษาและทนายความ บริษัท เดอะ เฟิร์ส ลอว์ แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด

 • ทนายความใบอนุญาตเลขที่ 1856/2544
 • สำนักงานอรรถกิจทนายความ ตำแหน่งทนายความ พ.ศ.2544 – พ.ศ.2550 (ว่าความคดีสถาบันการเงิน , บริษัทเงินทุนหลัดทรัพย์ กรุงไทยธนกิจ จำกัด (มหาชน) , บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) , ธนาคารสหธนาคาร จำกัด (มหาชน) , ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) , ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) , บริษัท บริหารสินทรัพย์ พญาไท จำกัด , บริษัท บริหารสินทรัพย์ เพชรบุรี จำกัด , บริษัท บริหารสินทรัพย์ สุขุมวิท จำกัด , บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด)
 • ผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน) พ.ศ.2553 – พ.ศ.2563 (บริหารจัดการงานเกี่ยวกับการจัดทำเอกสารสัญญาก่อสร้าง , บริหารจัดการตรวจสอบความเสี่ยงในการก่อสร้าง , ตรวจสอบความปลอดภัยในการก่อสร้าง)
 • ทนายความอาวุโส บริษัท เดอะ เฟิร์ส ลอว์ แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด พ.ศ.2563 – ปัจจุบัน


นายธนากร เบ้าบัวเงิน

ทนายความอาวุโส บริษัท เดอะ เฟิร์ส ลอว์ แอนด์ คอนซัลแทน์ จำกัด

 • ทนายความใบอนุญาตเลขที่ 966/2556
 • ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์


นายสถิตย์ อินตา

ทนายความประจำสำนักงาน บริษัท เดอะ เฟิร์ส ลอว์ แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด

 • ทนายความใบอนุญาตเลขที่ 5323/2561
 • ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์


นายสุกฤษฎิ์ เจริญสมบัติ

ทนายความประจำสำนักงาน บริษัท เดอะ เฟิร์ส ลอว์ แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด

 • ทนายความใบอนุญาตเลขที่ 3042/2561
 • ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


นายเอกรินทร์ เขียนแก้ว

ทนายความสำนักงาน บริษัท เดอะ เฟิร์ส ลอว์ แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด

 • ทนายความใบอนุญาตเลขที่ 4597/2561
 • ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต


ให้บริการในด้านต่าง ๆ ดังนี้

ประเภทบริการของการจดทะเบียน

 • จดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ
 • แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิก่อนจัดตั้งบริษัทจำกัด
 • จดจัดตั้งบริษัทจำกัด
 • จดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิและจัดตั้งบริษัทจำกัดภายในวันเดียว
 • แก้ไขเพิ่มเติมกรรมการและอำนาจกรรมการ
 • และอื่น ๆ

 ประเภทบริการของการจดทะเบียน

 • จัดตั้งห้างหุ้นส่วน
 • จดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงห้างหุ้นส่วนจำกัด
 • แปรสภาพห้างหุ้นส่วนเป็นบริษัทจำกัด
 • เลิกห้างหุ้นส่วน
 • แก้ไขเปลี่ยนแปลงตัวผู้ชำระบัญชี
 • และอื่น ๆ

บริการด้านคดีความ – รับว่าความทั่วราชอาณาจักร

 • คดีแพ่ง (Civil Case) ฟ้องคดีหรือต่อสู้คดี ทุกประเภท
 • คดีอาญา (Criminal Case) รับว่าความหรือแก้ข้อกล่าวหา ทุกฐานความผิด
 • คดีครอบครัว (Family Law) ฟ้องหย่า ฟ้องชู้ เรียกค่าอุปการะเลี้ยงดู เรียก ค่าทดแทน ฟ้องให้รับเด็กเป็นบุตร
 • คดีแรงงาน (Labour Law) ฟ้องเรียกค่าชดเชย เลิกจ้างไม่เป็นธรรม
 • คดีที่ดิน (Real Estate) ฟ้องขับไล่ ครอบครองปรปักษ์ ทางจำเป็น ภาระจำยอม หรือคดีพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน
 • และอื่น ๆ
 • รับทราบข้อกล่าวหาตามหมายเรียกตำรวจ มอบตัวสู้คดีตามหมายจับ
 • รับดำเนินการขอประกันตัวผู้ต้องหาในชั้นตำรวจ หรือในชั้นศาล
 • รับไกล่เกลี่ย ข้อพิพาททุกข้อหา ในชั้นตำรวจ หรือก่อนฟ้องศาล
 • รับเป็นที่ปรึกษากฎหมายประจำบริษัทหรือส่วนบุคคล
 • รับจัดทำและตรวจสอบนิติกรรมสัญญาต่างๆทุกประเภท
 • และอื่น ๆ
 • บริการสืบหาทรัพย์สินของลูกหนี้ ตั้งเรื่องยึดทรัพย์บังคับคดี
 • บริการสืบหาบุคคล สืบหาจำเลยเพื่อจับกุมตามหมายจับ สืบชู้สาว
 • บริการที่ปรึกษากฎหมาย
  • งานให้คำปรึกษาประจำบริษัท หรือ บายเคสเกี่ยวกับการบริหารจัดการบริษัทตามข้อ
  • การให้คำปรึกษาประจำ หรือ บายเคส เกี่ยวกับการบริหารจัดการแรงงาน
  • การให้คำปรึกษาประจำ หรือ บายเคส เกี่ยวกับการปรับโครงสร้างหนี้
 • งานให้คำปรึกษาประจำบริษัท หรือ บายเคสเกี่ยวกับการบริหารจัดการบริษัทตามข้อ
 • การให้คำปรึกษาประจำ หรือ บายเคส เกี่ยวกับการบริหารจัดการแรงงาน
 • การให้คำปรึกษาประจำ หรือ บายเคส เกี่ยวกับการปรับโครงสร้างหนี้
 • บริการออกแบบองค์กรธุรกิจ
 • บริการด้านสัญญาและเอกสารทางกฎหมาย

ข้อมูลการติดต่อ

Website : www.numchailawyer.com
E-mail : numchailaw.office@gmail.com
Line Official : @numchailawyers
ที่ตั้งสำนักงาน :
300/42 หมู่ 3 (หมู่บ้านบุศรินทร์) ถ.บางกรวย-ไทรน้อย ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง