โฉนดที่ดิน

Published by law_admin on

             โฉนดที่ดิน  คือหนังสือสำคัญแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดิน  ซึ่งออกให้ตามประมวลกฎหมายที่ดินปัจจุบัน  นอกจากนี้ยังรวมถึงโฉนดแผนที่  โฉนดตราจอง  และตราจองที่ว่า  “ได้ทำประโยชน์แล้ว” ซึ่งออกให้ตามกฎหมายเก่า  แต่ก็ถือว่ามีกรรมสิทธิ์เช่นกัน


            ผู้เป็นเจ้าของที่ดิน  ถือว่ามีกรรมสิทธิ์ในที่ดินนั้นอย่างสมบูรณ์  เช่น   มีสิทธิใช้ประโยชน์จากที่ดินมีสิทธิจำหน่าย มีสิทธิขัดขวางไม่ให้ผู้ใดเข้ามาเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินโดยมิชอบด้วยกฎหมาย

แชร์หน้านี้ !!