เลิกสัญญาโดยแสดงเจตนาชำระค่าจ้างสำหรับงานที่ทำแล้วเสร็จ!

Published by ทนายสถิตย์ อินตา on

Civil case and commercial case

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3528/2546

          สัญญาจ้างทำของที่จำเลยจ้างโจทก์ให้ตัดเสื้อสูท ฯลฯ จำเลยได้ชำระค่ามัดจำและภาษีมูลค่าเพิ่มให้โจทก์บางส่วนแล้วเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2540 โดยกำหนดให้โจทก์ส่งมอบชุดเครื่องแบบพนักงานให้แก่จำเลยอย่างน้อยครึ่งหนึ่งก่อนวันที่ 21 มีนาคม 2540 และต้องส่งมอบชุดทั้งหมดให้ก่อนวันที่ 1 เมษายน 2540 ในระหว่างนั้นจำเลยกับโจทก์ตกลงแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบ ชนิดและสีของผ้าบางส่วน ต่อมาวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2540 โจทก์จัดส่งชุดเครื่องแบบตัวอย่างไปให้จำเลยตรวจสอบ แต่จำเลยให้โจทก์เปลี่ยนแปลงสีของกระโปรงและแก้ไขขนาดของสูทให้เข้ารูปมากขึ้น และเมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2540 จำเลยมีหนังสือแจ้งให้โจทก์ทราบว่า โจทก็ตัดเย็บเสื้อผ้าตามแบบตัวอย่างไม่ได้คุณภาพและขนาดตามมาตรฐานสากลที่ควรจะเป็น โดยจำเลยขอให้โจทก์ส่งมอบเสื้อแขนสั้นและสูทที่แล้วเสร็จให้แก่จำเลยภายในวันที่ 5 มีนาคม 2540 และขอยกเลิกสัญญาในส่วนที่เหลือ แต่ถ้าโจทก์ไม่สามารถส่งมอบเสื้อผ้าให้แก่จำเลยได้ตามกำหนดเวลา จำเลยขอเลิกสัญญาทั้งหมด เมื่อถึงกำหนดนัดโจทก์มิได้นำเสื้อผ้าที่แล้วเสร็จมาส่งมอบให้แก่จำเลยและไม่ปรากฏว่าจำเลยมีเจตนากระทำการโดยไม่สุจริต การบอกเลิกสัญญาของจำเลยจึงถือไม่ได้ว่าจำเลยเป็นฝ่ายผิดสัญญา เพราะตามพฤติการณ์แห่งคดีจำเลยอาจบอกเลิกสัญญาได้แล้ว เนื่องจากจำเลยมีความเสี่ยงต่อการได้รับเครื่องแบบที่ไม่ได้คุณภาพและขนาดที่เหมาะสมและการที่จำเลยเสนอขอรับเสื้อผ้าในส่วนที่แล้วเสร็จ ถือได้ว่าจำเลยประสงค์จะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายอย่างใด ๆ อันเกิดจากการเลิกสัญญานั้นให้แก่โจทก์แล้ว โจทก์ไม่อาจฟ้องให้จำเลยรับผิดชดใช้ค่าเสียหายตามฟ้องต่อโจทก์ได้

ทนายสถิตย์  อินตา

โทร. 083-568-1148

แชร์หน้านี้ !!