สัญญาก่อสร้างแบบปรับราคาได้ คืออะไร

Published by ทนายสถิตย์ อินตา on

Civil case and commercial case

สัญญาก่อสร้างแบบปรับราคาได้ คืออะไร?

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4858/2553

โจทก์กับห้างหุ้นส่วนจำกัด ท. ทำข้อตกลงโอนสิทธิการรับเงินค่าจ้างตามสัญญาจ้างก่อสร้างซึ่งเป็นสัญญาแบบปรับราคาได้ โดยระบุว่ามีการโอนสิทธิ์การรับเงินตามจำนวนที่ผู้โอนสิทธิ์จะได้รับตามสัญญาเป็นเงิน 28 ล้านบาท สัญญาแบบปรับราคาได้ หมายความว่า อาจมีการพิจารณาเงินเพิ่มหรือลดราคาค่างานจากราคาที่ผู้รับจ้างทำสัญญาตกลงกับผู้ว่าจ้างได้ เงินที่ได้เพิ่มหรือลดลงจากราคาค่างานดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของค่าจ้างของสัญญาจ้างที่กำหนดให้ถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ แม้โจทก์และห้างหุ้นส่วนจำกัด ท. จะไม่ได้กำหนดสิทธิเรียกร้องในเงินส่วนนี้ไว้อย่างชัดเจนในบันทึกข้อตกลงโอนสิทธิเรียกร้องก็ต้องถือว่าสิทธิในการรับเงินค่าชดเชยค่างานก่อสร้าง (ค่าk) ตามมติคณะรัฐมนตรีถือเป็นเงินเพิ่มที่โจทก์และห้างหุ้นส่วนจำกัด ท. โอนให้แก่กันด้วย จำเลยที่หนึ่งจึงไม่มีสิทธิ์ทิอายัดเงินซึ่งเป็นสิทธิของโจทก์ได้

 

โดย ทนายสถิตย์ อินตา

083-568-1148

แชร์หน้านี้ !!