ลูกจ้างยื่นใบลาออกแล้วจะมาเปลี่ยนใจไม่ได้

Published by ทนายสถิตย์ อินตา on

ลูกจ้างยื่นใบลาออกแล้วจะมาเปลี่ยนใจไม่ไ

ลูกจ้างยื่นใบลาออกแล้วจะมาเปลี่ยนใจไม่ได้

การเลิกจ้างก็ดีหรือการลาออกก็ดี มักจะมีปัญหาทางปฏิบัติมากมาย และหลายท่านสงสัยว่าการลาออกจะทำได้เมื่อใด และมีผลเมื่อใด หรือ การเลิกจ้างจะกระทำเมื่อใด และมีผลอย่างไร ลาออกแล้วหรือเลิกจ้างแล้วจะยกเลิกการลาออกหรือยกเลิกการเลิกจ้างได้หรือไม่ วันนี้สำนักงานฯ เราจะมาอธิบายให้ท่านผู้อ่านได้ทำความเข้าใจตรงกัน ดังนี้

การลาออกหรือการเลิกจ้างนั้น เมื่อลูกจ้างได้ยื่นใบลาออกต่อนายจ้างแล้ว หรือ เมื่อนายจ้างได้บอกเลิกจ้างลูกจ้างแล้ว ภายหลังจะเปลี่ยนใจไม่ได้ ทั้งนี้ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 386 ซึ่งกำหนดว่า ถ้าคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งมีสิทธิเลิกสัญญาโดยข้อสัญญาหรือโดยบทบัญญัติแห่งกฎหมาย การเลิกสัญญาเช่นนั้นย่อมทำด้วยแสดงเจตนาแก่อีกฝ่ายหนึ่ง” และ วรรคสองกำหนดว่า “แสดงเจตนาดังกล่าวมาในวรรคก่อนนั้น ท่านว่าหาอาจจะถอนได้ไม่”

ซึ่งเคยมีแนวคำวินิจฉัยของศาลฎีกา ที่ 6525/2544 วินิจฉัยไว้เป็นบรรทัดฐานว่า สัญญาจ้างแรงงานเป็นสัญญาชนิดหนึ่ง เมื่อนายจ้างซึ่งเป็นคู่สัญญาแสดงเจตนาเลิกสัญญาแก่ลูกจ้างโดยการเลิกจ้างแล้ว สัญญาจ้างแรงงานย่อมสิ้นสุดลงทันที และ การแสดงเจตนาเลิกสัญญาหาอาจถอนได้ไม่

หมายเหตุ การลาออกก็ดี การเลิกจ้างก็ดี ไม่จำต้องได้รับความยินยอมจากอีกฝ่าย ดังนั้น เมื่อลูกจ้างลาออกก็ไม่ต้องรอให้นายจ้างอนุมัติ การลาออกย่อมมีผลทันทีตามที่แสดงเจตนาลาออก เช่น ยื่นใบลาออกวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 โดยกำหนดในใบลาออกให้มีผลเป็นการลาออกในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 อย่างนี้ถือว่าการลาออกมีผลในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 ไม่ใช่มีผลในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563  อย่างนี้เป็นต้น และเมื่อได้แจ้งหรือยื่นใบลาออกไปแล้ว ต่อมาจะเปลี่ยนใจว่าไม่ออกแล้วอย่างนี้ไม่ได้ครับ (เว้นแต่นายจ้างจะยินยอมนะครับ) การที่นายจ้างกำหนดไว้ในสัญญาจ้างหรือในข้อบังคับหรือระเบียบว่าการลาออกต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อยกี่วันถึงจะมีผลนั้น ใช้บังคับไม่ได้ครับ เพราะการลาออกเป็นการแสดงเจตนาฝ่ายเดียวของลูกจ้าง

 

โดยทนายนำชัย พรมทา

โทร. 086-331-4759

ติดตามข่าวสารของเราทาง Facebook : สำนักกฎหมายนำชัย พรมทา
เว็บไซต์ : https://numchailawyer.com
อ่านบทความทั้งหมด : https://bit.ly/2XVVfKQ

โทรปรึกษา ฟรี!
086-331-4759 | 086-847-2297 | 083-568-1148
E-mail : numchailaw.office@gmail.com
Line Official : @numchailawyers

สำนักกฎหมายนำชัยพรมทา, กฎหมาย, นำชัยพรมทา, บทความกฎหมาย, คลังความรู้กฎหมาย, ปรึกษากฎหมายฟรี, ปรึกษาด้านกฎหมาย, จ้างทนายความ

 

 

แชร์หน้านี้ !!