ทางจำเป็น คืออะไร

Published by ทนายสถิตย์ อินตา on

ทางจำเป็นคืออะไร

“ทางจำเป็น” คืออะไร

เมื่อท่านเป็นเจ้าของที่ดินที่ไม่มีทางออกสู่ทางสาธารณะ หรือหากพูดเป็นภาษาชาวบ้าน คือ “ที่ดินตาบอด” ซึ่งกฎหมายได้กำหนดให้ที่ดินนั้นขอใช้ “ทางจำเป็น” ได้ ซึ่งทางจำเป็นนั้นเกิดขึ้นในกรณีที่ที่ดินของท่านถูกที่ดินแปลงอื่นล้อมไว้จนไม่มีทางออกไปสู่ทางสาธารณะ ซึ่งหากท่านเป็นเจ้าของที่ดินนั้นสามารถขอเปิดทางออกไปสู่ที่ดินสาธารณะได้ ซึ่งสิทธิในทางจำเป็นเกิดขึ้นโดยอำนาจของกฎหมาย ดังที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1349 โดยท่านผู้มีสิทธิใช้ทางจำเป็นต้องมีหน้าที่ใช้ ค่าทดแทนให้แก่เจ้าของที่ดินของบุคคลอื่นที่จะออกไปสู่ทางสาธารณะ ซึ่งทางจำเป็นนั้นจะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อ มีความจำเป็น เมื่อหมดความจำเป็นที่จะใช้ทางจะขอให้เปิดทางจำเป็นไม่ได้

 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1349

ที่ดินแปลงใดมีที่ดินแปลงอื่นล้อมอยู่จนไม่มีทางออกถึงทางสาธารณะได้ไซร้ ท่านว่าเจ้าของที่ดินแปลงนั้นจะผ่านที่ดินซึ่งล้อมอยู่ไปสู่ทางสาธารณะได้

ที่ดินแปลงใดมีทางออกได้แต่เมื่อต้องข้ามสระ บึง หรือทะเล หรือมีที่ชันอันระดับที่ดินกับทางสาธารณะสูงกว่ากันมากไซร้ ท่านว่าให้ใช้ความในวรรคต้นบังคับ

ที่และวิธีทำทางผ่านนั้นต้องเลือกให้พอควรแก่ความจำเป็นของผู้มีสิทธิจะผ่าน กับทั้งให้คำนึงถึงที่ดินที่ล้อมอยู่ให้เสียหายแต่น้อยที่สุดที่จะเป็นได้ ถ้าจำเป็นผู้มีสิทธิจะผ่านจะสร้างถนนเป็นทางผ่านก็ได้

ผู้มีสิทธิจะผ่านต้องใช้ค่าทดแทนให้แก่เจ้าของที่ดินที่ล้อมอยู่เพื่อความเสียหายอันเกิดแต่เหตุที่มีทางผ่านนั้น ค่าทดแทนนั้นนอกจากค่าเสียหายเพราะสร้างถนน ท่านว่าจะกำหนดเป็นเงินรายปีก็ได้

 

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2454/2536

ที่ดินของโจทก์และที่ดินของจำเลยอยู่ติดกันที่ดินของโจทก์มีที่ดินของจำเลย และที่ดินแปลงอื่นล้อมอยู่จนไม่มีทางอออกถึงทางสาธารณะได้ เมื่อปรากฏว่าหากโจทก์จะออกสู่ทางสาธารณะ ทางที่ใกล้ที่สุดจะต้องผ่านที่ดินของจำเลยตามที่พิพาท โจทก์จึงมีสิทธิใช้ที่พิพาทเป็นทางจำเป็นผ่านไปสู่ทางสาธารณะได้ตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1349

 

โดยทนายสุกฤษฎิ์ เจริญสมบัติ

โทร. 086 – 8472297

ติดตามข่าวสารของเราทาง Facebook : สำนักกฎหมายนำชัย พรมทา
เว็บไซต์ : https://numchailawyer.com
อ่านบทความทั้งหมด : https://bit.ly/2XVVfKQ

โทรปรึกษา ฟรี!
086-331-4759 | 086-847-2297 | 083-568-1148
E-mail : numchailaw.office@gmail.com
Line Official : @numchailawyers

สำนักกฎหมายนำชัยพรมทา, กฎหมาย, นำชัยพรมทา, บทความกฎหมาย, คลังความรู้กฎหมาย, ปรึกษากฎหมายฟรี, ปรึกษาด้านกฎหมาย, จ้างทนายความ

แชร์หน้านี้ !!