ลูกจ้างยื่นใบลาออกแล้ว หรือ นายจ้างเลิกจ้างลูกจ้างแล้วจะเปลี่ยนใจไม่ได้

Published by law_admin on

ลูกจ้างยื่นใบลาออกแล้ว หรือ นายจ้างเลิกจ้างลูกจ้างแล้วจะเปลี่ยนใจไม่ได้
ลูกจ้างยื่นใบลาออกแล้ว หรือ นายจ้างเลิกจ้างลูกจ้างแล้วจะเปลี่ยนใจไม่ได้

ลูกจ้างยื่นใบลาออกแล้ว หรือ นายจ้างเลิกจ้างลูกจ้างแล้วจะเปลี่ยนใจไม่ได้

          การเลิกจ้างก็ดี การลาออกก็ดี มักจะมีปัญหาทางปฏิบัติและหลายท่านสงสัยว่าการลาออกจะทำได้เมื่อใด และ มีผลเมื่อใด หรือ การเลิกจ้างจะกระทำเมื่อใด และมีผลอย่างไร ลาออกแล้วหรือเลิกจ้างแล้วจะยกเลิกการลาออกหรือยกเลิกการเลิกจ้างได้หรือไม่ วันนี้เรามาทำความเข้าใจกัน

          การลาออกก็ดี การเลิกจ้างก็ดี เมื่อลูกจ้างได้ยื่นใบลาออกต่อนายจ้างแล้ว หรือ เมื่อนายจ้างได้บอกเลิกจ้างลูกจ้างแล้ว ภายหลังจะเปลี่ยนใจไม่ได้ ทั้งนี้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 386 ซึ่งกำหนดว่า “ถ้าคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งมีสิทธิเลิกสัญญาโดยข้อสัญญาหรือโดยบทบัญญัติแห่งกฎหมาย การเลิกสัญญาเช่นนั้นย่อมทำด้วยแสดงเจตนาแก่อีกฝ่ายหนึ่ง” และ วรรคสองกำหนดว่า “แสดงเจตนาดังกล่าวมาในวรรคก่อนนั้น ท่านว่าหาอาจจะถอนได้ไม่”

          เคยมีแนวคำวินิจฉัยของศาลฎีกา ที่ 6525/2544 วินิจฉัยไว้เป็นบรรทัดฐานว่า สัญญาจ้างแรงงานเป็นสัญญาชนิดหนึ่ง เมื่อนายจ้างซึ่งเป็นคู่สัญญาแสดงเจตนาเลิกสัญญาแก่ลูกจ้างโดยการเลิกจ้างแล้ว สัญญาจ้างแรงงานย่อมสิ้นสุดลงทันที และ การแสดงเจตนาเลิกสัญญาหาอาจถอนได้ไม่

          หมายเหตุ การลาออกก็ดี การเลิกจ้างก็ดี ไม่จำต้องได้รับความยินยอมจากอีกฝ่าย ดังนั้นเมื่อลูกจ้างลาออกก็ไม่ต้องรอให้นายจ้างอนุมัติ การลาออกย่อมมีผลทันทีตามที่แสดงเจตนาลาออก เช่น ยื่นใบลาออกวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 โดยกำหนดในใบลาออกให้มีผลเป็นการลาออกในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 อย่างนี้ถือว่าการลาออกมีผลในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ไม่ใช่มีผลในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561  อย่างนี้เป็นต้น และเมื่อได้แจ้งหรือยื่นใบลาออกไปแล้ว ต่อมาจะเปลี่ยนใจว่าไม่ออกแล้วอย่างนี้ไม่ได้ครับ (เว้นแต่นายจ้างจะยินยอมนะครับ) การที่นายจ้างกำหนดไว้ในสัญญาจ้างหรือในข้อบังคับหรือระเบียบว่าการลาออกต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อยกี่วันถึงจะมีผลนั้น ใช้บังคับไม่ได้ครับ เพราะการลาออกเป็นการแสดงเจตนาฝ่ายเดียวของลูกจ้าง

ทนายนำชัย พรมทา

086-3314759

ติดตามข่าวสารของเราทาง Facebook : สำนักกฎหมายนำชัย พรมทา
เว็บไซต์ : https://numchailawyer.com
อ่านบทความทั้งหมด : https://bit.ly/2XVVfKQ

ติดต่อเราได้ที่ :
086-331-4759 | 086-847-2297 | 083-568-1148
E-mail : numchailaw.office@gmail.com
Line Official : @numchailawyers

สำนักกฎหมายนำชัยพรมทา, กฎหมาย, นำชัยพรมทา, บทความกฎหมาย, คลังความรู้กฎหมาย, ปรึกษากฎหมายฟรี, ปรึกษาด้านกฎหมาย, จ้างทนายความ

แชร์หน้านี้ !!