บริษัท (จำกัด) ถูกขีดชื่อออกจากทะเบียน อาจกลับฟื้นคืนทะเบียนได้ ?

Published by lawyer_admin on

บริษัท (จำกัด) ถูกขีดชื่อออกจากทะเบียน อาจกลับฟื้นคืนทะเบียนได้ ?

 

บริษัท (จำกัด) ถูกขีดชื่อออกจากทะเบียน อาจกลับฟื้นคืนทะเบียนได้ ?

ทุกท่านครับ คราวก่อนเราได้พูดคุยกันถึงเรื่องที่บริษัทจำกัด อาจถูกขีดชื่อออกจากทะเบียน เพราะไม่ส่งงบการเงินเป็นเวลา 3 ปีติดต่อกัน มาวันนี้ เราจะมาดูกันว่าบริษัทจำกัดที่ถูกขีดชื่อออกจากทะเบียนนั้น สามารถกลับฟื้นคืนทะเบียนได้ และเขาทำกันอย่างไร ซึ่งหลายท่านอาจสงสัยว่า การฟื้นคืนทะเบียนของบริษัทนั้น เขาทำอย่างไร และมีจุดมุ่งหมายเพื่ออะไร วันนี้เราจะมาดูกันครับ

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1273/4 กำหนดว่า “ถ้าห้างหุ้นส่วน ผู้เป็นหุ้นส่วน บริษัท ผู้ถือหุ้น หรือเจ้าหนี้ใดๆ ของห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทนั้นรู้สึกว่าต้องเสียหายโดยไม่เป็นธรรมเพราะการที่ห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทถูกขีดชื่อออกจากทะเบียน เมื่อห้างหุ้นส่วน ผู้เป็นหุ้นส่วน บริษัท ผู้ถือหุ้นหรือเจ้าหนี้ ยื่นคำร้องต่อศาลและศาลพิจารณาได้ความเป็นที่พอใจว่าในขณะที่ขีดชื่อห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทออกจากทะเบียนห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทยังทำการค้าขายหรือยังประกอบการงานอยู่ หรือเห็นเป็นการยุติธรรมในการที่จะให้ห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทได้กลับคืนสู่ทะเบียนก็ดี ศาลจะสั่งให้จดชื่อห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทกลับคืนเข้าสู่ทะเบียนก็ได้ และให้ถือว่าห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทนั้นยังคงอยู่ตลอดมาเสมือนมิได้มีการขีดชื่อออกเลย โดยศาลจะสั่งและวางข้อกำหนดไว้เป็นประการใดๆ ตามที่เห็นเป็นการยุติธรรมด้วยก็ได้เพื่อให้ห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทและบรรดาบุคคลอื่นๆ กลับคืนสู่ฐานะอันใกล้ที่สุดกับฐานะเดิมเสมือนห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทนั้นมิได้ถูกขีดชื่อออกจากทะเบียนเลย

การร้องขอให้ห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทกลับคืนสู่ทะเบียน ห้ามมิให้ร้องขอเมื่อพ้นกำหนดสิบปีนับแต่วันที่นายทะเบียนขีดชื่อห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทออกจากทะเบียน”

สรุปหลักเกณฑ์ตามกฎหมายดังกล่าวดังนี้

  • การจะให้บริษัทกลับฟื้นคืนทะเบียนได้ จะต้องยื่นคำร้องต่อศาล
  • ผู้ที่จะมีสิทธิยื่นคำร้องต่อศาลให้สั่งฟื้นคืนทะเบียนได้คือ
  • ผู้ถือหุ้น
  • เจ้าหนี้ใดๆของบริษัท เช่น เจ้าหนี้สรรพากร เจ้าหนี้ธนาคาร หรือ เจ้าหนี้นอกระบบอื่นๆ และ
  • ถ้าผู้ถือหุ้น หรือ เจ้าหนี้ของบริษัทนั้น รู้สึกว่าตนได้รับความเสียหาย หรือ ไม่ได้รับความเป็นธรรม จากการที่บริษัทนั้นถูกขีดชื่อออกจากทะเบียน ยื่นคำร้องต่อศาล
  • ศาลพิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัทนั้นยังคงประกอบกิจการอยู่ก็ดี หรือ เห็นว่าเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมอื่นๆ ศาลอาจสั่งให้บริษัทที่ถูกขีดชื่อออกจากทะเบียนนั้น กลับฟื้นคืนทะเบียนก็ได้
  • ต้องยื่นคำร้องภายใน 10 ปี นับแต่วันที่นายทะเบียนขีดชื่อออกจากทะเบียน

เห็นหรือยังครับว่า กฎหมายเปิดช่องให้บริษัทที่ถูกนายทะเบียนขีดชื่อออกจากทะเบียนนั้นให้กลับฟื้นคืนชีพได้ และบางท่านอาจสงสัยว่า แล้วจะฟื้นคืนมาทำไมน่ะหรือครับ  ก็เพราะบางบริษัท ยังไม่ชำระบัญชีให้เจ้าหนี้ๆ ย่อมเสียหาย หรือ บางบริษัทเมื่อหากชำระบัญชีแล้วอาจมีทรัพย์สินเหลือแบ่งคืนแก่ผู้ถือหุ้น และ ร้องให้ฟื้นคืนเพื่อเรียกให้ชำระหนี้ หรือเพื่อชำระบัญชี หรือ บางครั้งผู้ถือหุ้นบางคนอาจอยากจะประกอบกิจการต่อไปในนามบริษัทเดิม ก็อาจร้องขอให้ฟื้นคืนทะเบียนได้ยังไงล่ะครับ

 

ทนายนำชัย  พรมทา

โทร. 086-331-4759

แชร์หน้านี้ !!