แชทยืมเงินใช้เป็นหลักฐานฟ้องคดีได้

Published by lawyer_admin on

แชทยืมเงินใช้เป็นหลักฐานฟ้องคดีได้

แชทยืมเงินใช้เป็นหลักฐานฟ้องคดีได้

ปัจจุบันเทคโนโลยีก้าวหน้าไปไกล
บ่อยครั้งโดยเฉพาะคนรู้จักหรือคนใกล้ชิดมักกู้ยืมเงินกันผ่านทางแอปพลิเคชั่นเฟซบุ๊กหรือไลน์โดยไม่มีการเขียนสัญญากันไว้ สาเหตุก็คงเป็นเพราะความไว้วางใจต่อกัน จึงเกิดคำถามว่าการกู้ยืมเงินกันผ่านทางเฟซบุ๊กหรือไลน์นั้นจะสามารถฟ้องคดีเรียกให้จ่ายหนี้ได้หรือไม่?

คำตอบคือ ฟ้องคดีได้ครับ ฟ้องได้โดยไม่ต้องมีการเขียนสัญญากันเป็นกระดาษ
เพราะการกู้ยืมเงินกันผ่านแอปพลิเคชั่นเฟซบุ๊กหรือไลน์นั้น
ถือว่าได้มีหลักฐานเป็นหนังสือตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว
โดยนำพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2544
มาตรา
7 มาตรา 8 และมาตรา 9 มาใช้บังคับ

ในประเด็นนี้ก็เคยมีคำพิพากษาศาลฎีกาวินิจฉัยไว้แล้วว่า
การส่งข้อมูลทางเฟซบุ๊กข้อความที่ส่งถึงกันก็ถือว่ามีหลักฐานเป็นหนังสือแล้ว

ตามนัย คำพิพากษาฎีกาที่ 6757/2560ข้อความที่โจทก์ส่งถึงจำเลยทางเฟสบุ๊ค…การส่งข้อมูลดังกล่าวเป็นการสนทนาผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ถือว่าเป็นการส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์จึงต้องนำพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2544 มาใช้บังคับด้วย ตามมาตรา 7 บัญญัติว่า ห้ามมิให้ปฏิเสธความมีผลผูกพันและการบังคับใช้ทางกฎหมายของข้อความใดเพียงเพราะเหตุที่ข้อความนั้นอยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และมาตรา 8 บัญญัติว่า ภายใต้บังคับบทบัญญัติแห่งมาตรา 9 ในกรณีที่กฎหมายกำหนดให้การใดต้องทำเป็นหนังสือ มีหลักฐานเป็นหนังสือ หรือมีเอกสารมาแสดง ถ้าได้มีการจัดทำข้อความขึ้นเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถเข้าถึงและนำกลับมาใช้ได้โดยความหมายไม่เปลี่ยนแปลง ให้ถือว่าข้อความนั้นได้ทำเป็นหนังสือ มีหลักฐานเป็นหนังสือหรือมีเอกสารมาแสดงแล้ว ดังนั้นข้อความดังกล่าวที่โจทก์ส่งถึงจำเลยทางเฟสบุ๊ค แม้จะไม่มีการลงลายมือชื่อโจทก์ก็ตามแต่การส่งข้อความของโจทก์ทางเฟสบุ๊คจะปรากฏชื่อผู้ส่งด้วยและโจทก์ก็ยอมรับว่าได้ส่งข้อความดังกล่าวทางเฟสบุ๊คถึงจำเลยจริง ข้อความการสนทนาดังกล่าวจึงรับฟังได้ว่าเป็นการแสดงเจตนาปลดหนี้ให้แก่จำเลยโดยมีหลักฐานเป็นหนังสือตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 340 แล้ว”

#สำนักกฎหมายนำชัย พรมทา
Contact Us
ทนายนำชัย พรมทา โทร : 086-331-4759  
ทนายสถิตย์ อินตา โทร : 083-568-1148

ติดตามข่าวสารของเราได้ทาง
Facebook : สำนักกฎหมายนำชัย พรมทา

เว็บไซต์ : https://numchailawyer.com/

อ่านบทความทั้งหมด : https://bit.ly/2XVVfKQ
📧E-mail : numchailaw.office@gmail.com
.

แชร์หน้านี้ !!