ประเด็นต่างๆเรื่องอายุความเชื่องโยงค้ำประกัน

Published by lawyer_admin on

ประเด็นต่างๆเรื่องอายุความเชื่องโยงค้ำประกัน

ประเด็นต่างๆเรื่องอายุความเชื่องโยงค้ำประกัน..

 ➡️  1).  อายุความของผู้ค้ำประกัน ย่อมเริ่มนับแต่วันที่ลูกหนี้ผิดนัด ไม่ใช่วันที่ทำสัญญาค้ำประกัน (มาตรา 193/12) (ฎ.1554/2534) และสัญญาค้ำประกันไม่มีกฎหมายบัญญัติอายุความไว้โดยเฉพาะจึงมีอายุความ 10 ปี (มาตรา 193/30) (ฎ.866/2548, ฎ.2790/2549) แต่อายุความหนี้ประธานที่ทำการค้ำประกัน แล้วแต่ประเภทหนี้

  ➡️  2)  อายุความสะดุดหยุดลง ป.พ.พ. มาตรา 692  วางหลักว่า “อายุความสะดุดหยุดลงเป็นโทษแก่ลูกหนี้นั้น ย่อมเป็นโทษแก่ผู้ค้ำประกันด้วย”

          2.1 เหตุที่ทำให้อายุความสะดุดหยุดลงมีบัญญัติไว้ในมาตรา 193/14 (1)-(5) 

เช่น…. (1) ลูกหนี้รับสภาพหนี้ต่อเจ้าหนี้ตามสิทธิเรียกร้องโดยทำเป็นหนังสือรับสภาพหนี้ให้ชำระหนี้ให้บางส่วน ชำระดอกเบี้ยให้ประกันหรือกระทำการใดๆ อันปราศจากข้อสงสัยแสดงให้เห็นเป็นปริยาย ว่ายอมรับสภาพหนี้ตามสิทธิเรียกร้อง….เป็นต้น

      และต้องเริ่มนับอายุความใหม่ตั้งแต่เวลานั้นที่ทำให้สะดุดทั้งนี้ ตาม ป.พ.พ.  193/15

            2.2 ดังนั้น ถ้ามีเหตุให้อายุความหนี้ประธาน (ลูกหนี้ชั้นต้น กับ เจ้าหนี้) สะดุดหยุดลง มีผลทำให้อายุความของผู้ค้ำประกันสะดุดหยุดลงไปด้วย (มาตรา 692)

            2.3 หมายเหตุระวัง !!

          – กรณีอายุความของผู้ค้ำประกันสะดุดหยุดลง (หมายถึงผู้ค้ำประกันไปกระทำ ตาม 193/14 เป็นเหตุให้อายุความของผู้ค้ำประกันสะดุด)  ไม่มีกฎหมายบัญญัติให้มีผลไปถึงลูกหนี้ชั้นต้น จึงไม่ทำให้อายุความของลูกหนี้สะดุดหยุดลงไปด้วย   เป็นเรื่องเฉพาะตัวของผู้ค้ำประกัน  เพราะในกฎหมายเรื่องค้ำประกันไม่ได้บัญญัติไว้แต่อย่างใด (ฎ.3021/2536, ฎ.1438/2540)

         – และในกรณีหนี้รายนั้นมีผู้ค้ำประกันหลายคนในหนี้ประธานรายเดียวกัน  ตาม ป.พ.พ. 682 วรรคสอง  ในระหว่างผู้ค้ำประกันหลายคนด้วยกันเอง ถือว่าเป็นลูกหนี้ร่วมกัน จึงต้องนำบทบัญญัติในเรื่องลูกหนี้ร่วม (มาตรา 291-296) มาใช้บังคับกับผู้ค้ำหลายคนนั้น  

       ดังนั้น ถ้ากรณีผู้ค้ำประกันคนใด กระทำให้มีมีเหตุให้อายุความสะดุดหยุดลง โดยผลตามมาตรา 295 อายุความของลูกหนี้ร่วมคนใดก็ย่อมเป็นไปเพื่อคุณและโทษแต่เฉพาะลูกหนี้คนนั้น ดังนั้น อายุความจึงสะดุดหยุดลงเฉพาะแก่ผู้ค้ำประกันคนนั้นเท่านั้น ( เทียบฎีกา 6403/2561 และ ฎีกานี้ 1628/2564)

    ➡️3) ผู้ค้ำประกันมีสิทธิยกข้อต่อสู้ของลูกหนี้ขึ้นต่อสู้เจ้าหนี้ได้ (มาตรา 694)

ข้อต่อสู้ของลูกหนี้ เช่น  – หนี้ประธานขาดอายุความ (ฎ.2659/2546)

        แม้สัญญาค้ำประกันจะมีอายุความ 10 ปี ซึ่งเจ้าหนี้มีสิทธิฟ้องผู้ค้ำประกันได้ภายในอายุความ  แต่ถ้าหนี้ประธานของลูกหนี้ชั้นต้นขาดอายุความแล้ว  (ซึ่งอายุความหนี้ประธานน้อยกว่าอายุความค้ำประกัน) ผู้ค้ำประกันก็ยังมีสิทธิยกอายุความของลูกหนี้ขึ้นต่อสู้เจ้าหนี้ได้ตามมาตรา (ฎ.3795/2540, ฎ.247/2541, ฎ.5996/2544, ฎ.4356/2545 และ  ฎีกา 1628/2564 น)

     ตัวอย่างเช่นฎีกาเดิมๆที่เคยวินิจฉัยไว้   ฎีกาที่ 5996/2544 โจทก์รู้ถึงความตายของจำเลยที่ 1 แล้วเมื่อโจทก์ฟ้องจำเลยทั้งสองวันที่ 11 ธันวาคม 2540 สิทธิเรียกร้องของโจทก์ต่อกองมรดกของจำเลยที่ 1 จึงขาดอายุความตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1754 วรรคสาม โจทก์ฟ้องจำเลยที่ 2 ให้รับผิดในฐานะผู้ค้ำประกัน จำเลยที่ 2 ย่อมยกข้อต่อสู้ดังกล่าวขึ้นอ้างได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 694

#สำนักกฎหมายนำชัย พรมทา
Contact Us
ทนายนำชัย พรมทา โทร : 086-331-4759  
ทนายสถิตย์ อินตา โทร : 083-568-1148

ติดตามข่าวสารของเราได้ทาง
Facebook : สำนักกฎหมายนำชัย พรมทา

เว็บไซต์ : https://numchailawyer.com/

อ่านบทความทั้งหมด : https://bit.ly/2XVVfKQ
📧E-mail : numchailaw.office@gmail.com
.

แชร์หน้านี้ !!