แปลงหนี้จากการเล่นแชร์มาเป็นสัญญาเงินกู้ จะนำสัญญากู้มาฟ้องได้หรือไม่ ?

Published by lawyer_admin on

แปลงหนี้จากการเล่นแชร์มาเป็นสัญญาเงินกู้ จะนำสัญญากู้มาฟ้องได้หรือไม่ ?

แปลงหนี้จากการเล่นแชร์มาเป็นสัญญาเงินกู้ จะนำสัญญากู้มาฟ้องได้หรือไม่ ?

แปลงหนี้จากการเล่นแชร์มาเป็นสัญญาเงินกู้ มีคำพิพากษาฎีกาที่น่าสนใจดังนี้

 คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3103/2564 (หน้า 76 เล่ม 7)  โจทก์และจำเลยได้แปลงหนี้จากการเล่นแชร์มาเป็นสัญญาเงินกู้  ซึ่งตาม ป.พ.พ.มาตรา 349 วรรคหนึ่ง  บัญญัติว่า “เมื่อคู่กรณีที่เกี่ยวข้องได้ทำสัญญาเปลี่ยนซึ่งเป็นสาระสำคัญแห่งหนี้ไซร้   ท่านว่าหนี้นั้นเป็นอันระงับสิ้นไปด้วยแปลงหนี้ใหม่”   ดังนั้น  หนี้ที่เกิดจากการเล่นแชร์ย่อมระงับไป  คงเหลือแต่หนี้ตามหนังสือสัญญาเงินกู้   และที่จำเลยชำระเงินหลังจากทำสัญญาหนังสือสัญญาเงินกู้แล้ว   เป็นเพียงข้ออ้างของโจทก์ว่าจำเลยชำระหนี้บางส่วน   ซึ่งมิใช่การชำระหนี้เพื่อรับสภาพหนี้และไม่ปรากฏว่าการเล่นแชร์ระหว่างโจทก์กับจำเลยต้องห้ามตาม พ.ร.บ.การเล่นแชร์ พ.ศ.2534  มาตรา 6  ที่ห้ามมิให้บุคคลธรรมดาเป็นนายวงแชร์หรือจัดให้มีการเล่นแชร์ที่มีจำนวนวงแชร์รวมกันมากกว่าสามวง   มีจำนวนสมาชิกวงแชร์รวมกันทุกวงมากกว่าสามสิบคน  มีทุนกองกลางต่อหนึ่งงวดรวมกันทุกวงเป็นมูลค่ามากกว่าจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง   และนายวงแชร์หรือผู้จัดให้มีการเล่นแชร์นั้นได้รับประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นนอกจากสิทธิที่จะได้รับทุนกองกลางในการร่วมเล่นแชร์ในงวดหนึ่งงวดใดได้โดยไม่ต้องเสียดอกเบี้ย   ดังนั้น  การแปลงหนี้จากการเล่นแชร์เป็นหนี้ตามหนังสือสัญญาเงินกู้จึงไม่ขัดต่อกฎหมาย   เมื่อหนังสือสัญญาเงินกู้ไม่ติดอากรแสตมป์   จึงไม่อาจรับฟังเป็นพยานหลักฐานในคดีแพ่งได้ตาม ป.รัษฎากร มาตรา 118   มีผลเท่ากับว่าโจทก์ไม่มีหลักฐานเป็นหนังสืออย่างใดอย่างหนึ่งลงลายมือชื่อผู้ยืมเป็นสำคัญ   โจทก์จึงฟ้องร้องบังคับคดีไม่ได้ตาม ป.พ.พ.มาตรา 653 วรรคหนึ่ง

สรุป 1.สามารถทำได้โดยชอบด้วยกฎหมาย ถือว่าเป็นการแปลงหนี้ใหม่ หากหนี้ที่นำมาแปลงนั้นไม่ผิดกฎหมายและตกเป็นโมฆะ

     2.หากหนี้จากการเล่นแชร์ที่นำมาทำเป็นสัญญากู้  ต้องห้ามตาม พ.ร.บ.การเล่นแชร์ พ.ศ.2534  เช่น ตาม มาตรา 6  ที่ห้ามมิให้บุคคลธรรมดาเป็นนายวงแชร์หรือจัดให้มีการเล่นแชร์ที่มีจำนวนวงแชร์รวมกันมากกว่าสามวง   มีจำนวนสมาชิกวงแชร์รวมกันทุกวงมากกว่าสามสิบคน  มีทุนกองกลางต่อหนึ่งงวดรวมกันทุกวงเป็นมูลค่ามากกว่าจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง   และนายวงแชร์หรือผู้จัดให้มีการเล่นแชร์นั้นได้รับประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นนอกจากสิทธิที่จะได้รับทุนกองกลางในการร่วมเล่นแชร์ในงวดหนึ่งงวดใดได้โดยไม่ต้องเสียดอกเบี้ย

          ลูกวงแชร์สามารถยกเป็นข้อต่อสู้ได้ว่า ค่าแชร์ที่แปลงมาเป็นสัญญากู้นั้นเป็นแชร์ต้องห้ามชัดแจ้งด้วยกฎหมายและตกเป็นโมฆะ จึงไม่สามารถแปลงหนี้ได้

#สำนักกฎหมายนำชัย พรมทา
Contact Us
ทนายนำชัย พรมทา โทร : 086-331-4759  
ทนายสถิตย์ อินตา โทร : 083-568-1148

ติดตามข่าวสารของเราได้ทาง
Facebook : สำนักกฎหมายนำชัย พรมทา

เว็บไซต์ : https://numchailawyer.com/

อ่านบทความทั้งหมด : https://bit.ly/2XVVfKQ
📧E-mail : numchailaw.office@gmail.com
.

แชร์หน้านี้ !!