แชร์ล้มสามารถฟ้องคดีได้หรือไม่?

Published by lawyer_admin on

แชร์ล้มฟ้องคดีได้หรือไม่ ?

แชร์ล้มฟ้องคดีได้หรือไม่ ?

: คำตอบคือ ฟ้องได้ครับ

  การเล่นแชร์  หมายความว่า การที่บุคคลตั้งแต่ 3 คนขึ้นไปตกลงกันเป็นสมาชิกวงแชร์ สมาชิกแต่ละคนมีหน้าที่ต้องส่งเงินหรือทรัพย์สินอื่นใด รวมเข้าเป็นทุนกองกลางเป็นงวด ๆ เพื่อให้สมาชิกวงแชร์หมุนเวียนกันรับทุนกองกลางแต่ละงวดนั้นไปโดยการประมูลหรือโดยวิธีอื่นใด

การแสดงเจตนาเข้าร่วมเล่นแชร์ที่บุคคลมาตกลงร่วมวงเล่นกันนี้ จึงเป็นการตกลงกันและมีผลผูกพันกันตามกฎหมาย ตามหลักความศักดิ์สิทธ์ิในการแสดงเจตนา (party autonomy, lex voluntaris หรือ autonomie de la volonté)

เมื่อการเล่นแชร์เป็นสัญญาชนิดหนึ่งเกิดขึ้นจากความตกลงระหว่างผู้เล่น สมาชิกวงแชร์จึงต้องมีความผูกพันต่อกันต้องส่งเงินเข้าวงแชร์ตามที่ตกลงกันในการเล่น และมีสิทธิในการเข้าประมูลแชร์นั้นด้วย ไม่ใช่จะผูกพันเฉพาะแต่กับนายวงแชร์เท่านั้น

ดังนั้น สมาชิกวงแชร์คนไหนประมูลเงินแชร์ไปได้แล้ว จึงมีหน้าที่ผูกพันจะต้องส่งเงินเข้าวงแชร์อยู่เพื่อให้สมาชิกคนอื่นที่ยังไม่ได้ประมูลให้มีโอกาสได้ประมูลต่อไป  หากวงแชร์เลิกกันก่อนที่จะมีการประมูลเปียร์แชร์ในงวดต่อไป ลูกวงแชร์คนที่ยังไม่ได้เปียร์ ย่อมสามารถฟ้องคดีเรียกเอาเงินคืนจากคนที่เปียร์ไปก่อนหน้านี้ได้ เทียบเคียงแนวคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2515/2551

#สำนักกฎหมายนำชัย พรมทา
Contact Us
ทนายนำชัย พรมทา โทร : 086-331-4759  
ทนายสถิตย์ อินตา โทร : 083-568-1148

ติดตามข่าวสารของเราได้ทาง
Facebook : สำนักกฎหมายนำชัย พรมทา

เว็บไซต์ : https://numchailawyer.com/

อ่านบทความทั้งหมด : https://bit.ly/2XVVfKQ
📧E-mail : numchailaw.office@gmail.com
.

แชร์หน้านี้ !!