ต้องการขอเพิกถอนหรือแก้ไขหลังศาลพิพากษาทำได้หรือไม่?

Published by lawyer_admin on

ต้องการขอเพิกถอนหรือแก้ไขหลังศาลพิพากษา ทำได้หรือไม่?

คู่ความทราบข้อผิดระเบียบหลังศาลมีคำพิพากษาแล้ว ก็ขอเพิกถอนหรือแก้ไขหลังศาลพิพากษาได้ แต่ต้องไม่ช้ากว่า 8 วันนับแต่วันที่ทราบ ตาม ป.วิ.พ. มาตรา 27 วรรคสอง (ฎ.1293/2564)

           คำร้องขอพิจารณาคดีใหม่ของจำเลยกล่าวอ้างว่า โจทก์นำส่งหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องไปยังบ้านของจำเลยตามแบบรับรองรายการทะเบียนราษฎร โดยโจทก์ทราบว่าบ้านดังกล่าวได้รื้อถอนไปแล้ว และโจทก์แถลงขอให้ประกาศหนังสือพิมพ์ ทั้งที่ทราบดีว่าจำเลยมีภูมิลำเนาอยู่ที่แห่งอื่น อันเป็นการส่งหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องโดยไม่ชอบ ถือได้ว่าเป็นการกล่าวอ้างว่าเป็นกรณีที่ไม่ได้ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่ง ป.วิ.พ. ในข้อที่มุ่งหมายจะยังให้การเป็นไปด้วยความยุติธรรมในเรื่องการส่งคำคู่ความหรือเอกสารอื่น ๆ ตาม ป.วิ.พ. มาตรา 27 วรรคหนึ่ง

            ข้อคัดค้านเรื่องผิดระเบียบ จำเลยซึ่งเป็นคู่ความฝ่ายที่เสียหายอาจยกขึ้นกล่าวอ้างได้ไม่ว่าเวลาใด ๆ ก่อนมีคำพิพากษา แต่ต้องไม่ช้ากว่าแปดวันนับแต่วันที่จำเลยได้ทราบข้อความหรือพฤติการณ์อันเป็นมูลแห่งข้ออ้างนั้นตามมาตรา 27 วรรคสอง และในกรณีที่คู่ความทราบข้อคัดค้านเรื่องผิดระเบียบภายหลังเมื่อศาลมีคำพิพากษาแล้ว ก็เป็นไปไม่ได้ว่าคู่ความฝ่ายนั้นจะยกขึ้นกล่าวอ้างได้ก่อนมีคำพิพากษา ในกรณีเช่นนี้คู่ความฝ่ายที่เสียหายชอบที่จะยกขึ้นกล่าวอ้างไม่ช้ากว่าแปดวันนับแต่วันที่ทราบข้อความหรือพฤติการณ์อันเป็นมูลแห่งข้ออ้างด้วย

     จำเลยได้มอบหมายให้ทนายความมาคัดถ่ายเอกสารสำนวนคดีนี้วันที่ 30 ธ.ค. 2559 และได้รับเอกสารดังกล่าววันที่ 27 ม.ค. 2560 ซึ่งเป็นเวลาภายหลังศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาแล้ว จึงเป็นการบ่งชี้ชัดว่าจำเลยได้ทราบข้อความหรือพฤติการณ์อันเป็นมูลแห่งข้ออ้างเรื่องผิดระเบียบในการส่งคำคู่ความในสำนวนคดีนี้อย่างช้าในวันที่จำเลยได้รับเอกสารดังกล่าวเมื่อวันที่ 27 ม.ค. 2560 การที่จำเลยยื่นคำขอให้พิจารณาคดีใหม่โดยอ้างว่าการส่งหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องให้แก่จำเลยไม่ชอบ เมื่อวันที่ 14 ก.พ. 2560 จึงช้ากว่าแปดวันนับแต่วันทราบข้อความหรือพฤติการณ์อันเป็นมูลแห่งข้ออ้างนั้น จำเลยหมดสิทธิที่จะขอให้ศาลสั่งเพิกถอนการพิจารณาที่ผิดระเบียบนั้นได้ ตาม ป.วิ.พ. มาตรา 27 วรรคสอง ปัญหาดังกล่าวเป็นข้อกฎหมายเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชน แม้ไม่มีคู่ความฝ่ายใดยกขึ้นอ้าง ศาลฎีกามีอำนาจยกขึ้นวินิจฉัย ตามมาตรา 142 (5) ประกอบมาตรา 246 และมาตรา 252

#สำนักกฎหมายนำชัย พรมทา
Contact Us
ทนายนำชัย พรมทา โทร : 086-331-4759  
ทนายสถิตย์ อินตา โทร : 083-568-1148

ติดตามข่าวสารของเราได้ทาง
Facebook : สำนักกฎหมายนำชัย พรมทา

เว็บไซต์ : https://numchailawyer.com/

อ่านบทความทั้งหมด : https://bit.ly/2XVVfKQ
📧E-mail : numchailaw.office@gmail.com
.

แชร์หน้านี้ !!