การเก็บโฉนดไว้ในที่ที่ไม่ปลอดภัย ถือว่าเป็นการ “ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง” หรือไม่ ?

Published by lawyer_admin on

การเก็บโฉนดไว้ในที่ไม่ปลอดภัยอย่างดี ถือว่าเป็นการ "ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง" หรือไม่ ?

#การเก็บโฉนดไว้ในที่ไม่ปลอดภัยอย่างดี ถือว่าเป็นการ “ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง” เมื่อถูกลักขโมยโฉนดไปขายให้แก่ผู้ซื้อ และผู้ซื้อได้กระทำโดยสุจริตและเสียค่าตอบแทนเจ้าของที่ดินต้องผูกพันตามสัญญาขายที่ดินดังกล่าว จะฟ้องขอเพิกถอนไม่ได้

#คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1873/2565

โจทก์เก็บรักษาโฉนดที่ดินพิพาทอันเป็นเอกสารสำคัญไว้ในลิ้นชักโต๊ะทำงานซึ่งตั้งอยู่ภายในบ้านชั้นล่างซึ่ง บ. บุตรสาวโจทก์ที่พักอยู่ด้วยกันใช้เป็นร้านเสริมสวยโดยไม่ได้ล็อกกุญแจ ย่อมง่ายต่อการเปิดโอกาสให้บุคคลที่มาใช้บริการร้านเสริมสวยของ บ. และ บ. หยิบฉวยโฉนดที่ดินพิพาทไปได้โดยง่าย ทั้งโจทก์รู้ดีว่า บ. เป็นหนี้เงินกู้นอกระบบและเคยใช้หนี้เงินกู้นอกระบบแทน บ. มาแล้ว ถือว่าเป็นการเก็บโฉนดที่ดินพิพาท ไว้ในที่ไม่ปลอดภัยอย่างดี อันเป็นการไม่ใช้ความระมัดระวังในการเก็บรักษาอย่างวิญญูชนพึงกระทำ การที่ บ. ลักโฉนดที่ดินพิพาทของโจทก์ไปทำการปลอมลายมือชื่อโจทก์ในหนังสือมอบอำนาจแล้วนำโฉนดที่ดินพิพาทไปจดทะเบียนขายฝากแก่จำเลย ถือได้ว่าเป็นการประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของโจทก์โดยตรง และจำเลยกระทำโดยสุจริตและเสียค่าตอบแทน เมื่อต่างฝ่ายต่างอ้างว่าตนสุจริต ฝ่ายที่ประมาทเลินเล่อย่อมเสียเปรียบ และต้องรับผลต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น ไม่อาจยกเอาความประมาทของตนมาเป็นข้ออ้างเพื่อให้เกิดความเสียหายต่อจำเลยได้ สัญญาขายฝากดังกล่าวย่อมมีผลผูกพันโจทก์ โจทก์ไม่มีสิทธิฟ้องขอให้เพิกถอนการจดทะเบียนขายฝากที่ดินพิพาทได้

#สำนักกฎหมายนำชัย พรมทา
Contact Us
ทนายนำชัย พรมทา โทร : 086-331-4759  
ทนายสถิตย์ อินตา โทร : 083-568-1148

ติดตามข่าวสารของเราได้ทาง
Facebook : สำนักกฎหมายนำชัย พรมทา

เว็บไซต์ : https://numchailawyer.com/

อ่านบทความทั้งหมด : https://bit.ly/2XVVfKQ
📧E-mail : numchailaw.office@gmail.com
.

แชร์หน้านี้ !!