หลักเกณฑ์การตั้งทนายในชั้นไต่สวนมูลฟ้องกับชั้นพิจารณา

Published by lawyer_admin on

หลักเกณฑ์การตั้งทนายในชั้นไต่สวนมูลฟ้องกับชั้นพิจารณา

#หลักเกณฑ์การตั้งทนายในชั้นไต่สวนมูลฟ้องกับชั้นพิจารณา ”

#ในส่วนของชั้นไต่สวนมูลฟ้องจะอยู่ในมาตรา 165/1

ซึ่งแยกเป็น

1.ในคดีที่มีอัตราโทษประหารชีวิต หรือในคดีที่จำเลยมีอายุไม่เกินสิบแปดปีในวันที่ถูกฟ้องต่อศาล ในการไต่สวนมูลฟ้องตามมาตรา 165 ถ้าจำเลยมาศาล และจำเลยไม่มีทนายความด้วย

ก็ให้ศาลตั้งทนายความให้

2.แต่ถ้าในคดีที่มีอัตราโทษจำคุก ในการไต่สวนมูลฟ้องตามมาตรา 165 ถ้าจำเลยมาศาลเมื่อใด ศาลเพียงถามจำเลยว่ามีทนายความหรือไม่

ถ้าปรากฎว่าจำเลยไม่มีและจำเลยต้องการทนายความ ก็ให้ศาลตั้งทนายความให้

#ส่วนถ้าในชั้นพิจารณาคดี ก็มีหลักเกณฑ์เหมือนกันเลย

จะอยู่ในมาตรา 173 แยกได้ ดังนี้

1.ในคดีที่มีอัตราโทษประหารชีวิต หรือในคดีที่จำเลยมีอายุไม่เกินสิบแปดปีในวันที่ถูกฟ้องต่อศาล ก่อนเริ่มพิจารณาให้ศาลถามจำเลยว่ามีทนายความหรือไม่ ถ้าไม่มีก็ให้ศาลตั้งทนายความให้

หรือ

2.ถ้าในคดีที่มีอัตราโทษจำคุก ก่อนเริ่มพิจารณาให้ศาลถามจำเลยว่ามีทนายความหรือไม่ ถ้าไม่มีและจำเลยต้องการทนายความ ก็ให้ศาลตั้งทนายความให้

ทั้งสองชั้นมีการถามคำถาม และหลักเกณฑ์ที่เหมือนกัน #ต่างกันเพียง ในชั้นไต่สวนมูลฟ้องให้ถามในวันที่ได้มีการฟ้องคดีและมีการไต่สวนมูลฟ้องรวมถึงจำเลยได้มาในวันไต่สวนมูลฟ้อง

ส่วนชั้นพิจารณาให้ถามก่อนการเริ่มพิจารณาเท่านั้น

🚩ตัวบทกฎหมายที่เกี่ยวข้อง :

มาตรา 165/1 ในคดีที่มีอัตราโทษประหารชีวิต หรือในคดีที่จำเลยมีอายุไม่เกินสิบแปดปีในวันที่ถูกฟ้องต่อศาล ในการไต่สวนมูลฟ้องตามมาตรา 165ถ้าจำเลยมาศาลเมื่อใด และจำเลยไม่มีทนายความ ก็ให้ศาลตั้งทนายความให้           

        วรรคสอง ในคดีที่มีอัตราโทษจำคุก ในการไต่สวนมูลฟ้องตามมาตรา 165 ถ้าจำเลยมาศาลเมื่อใด ให้ศาลถามจำเลยว่ามีทนายความหรือไม่ ถ้าไม่มีและจำเลยต้องการทนายความ ก็ให้ศาลตั้งทนายความให้

.

มาตรา 173 ในคดีที่มีอัตราโทษประหารชีวิต หรือในคดีที่จำเลยมีอายุไม่เกินสิบแปดปีในวันที่ถูกฟ้องต่อศาล ก่อนเริ่มพิจารณาให้ศาลถามจำเลยว่ามีทนายความหรือไม่ ถ้าไม่มีก็ให้ศาลตั้งทนายความให้

      วรรคสอง  ในคดีที่มีอัตราโทษจำคุก ก่อนเริ่มพิจารณาให้ศาลถามจำเลยว่ามีทนายความหรือไม่ ถ้าไม่มีและจำเลยต้องการทนายความ ก็ให้ศาลตั้งทนายความให้

Contact Us
ทนายนำชัย พรมทา โทร : 086-331-4759
ทนายสถิตย์ อินตา โทร : 083 568 1148

แชร์หน้านี้ !!