สัญญาเช่าซื้อตกเป็นโมฆะตาม ป.พ.พ.มาตรา 150

Published by lawyer_admin on

สัญญาเช่าซื้อตกเป็นโมฆะตาม ป.พ.พ.มาตรา 150

ข้อกฎหมายที่น่าศึกษาหลายประเด็น

  1. โจทก์ไปติดต่อขอกู้ยืมเงินจากจำเลยเนื่องจากการโฆษณาตามแผ่นป้ายของจำเลยมีภาพรถแทรกเตอร์ระบุว่าไม่โอนเล่ม แผ่นป้ายโฆษณาเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาตามพ.ร.บ.วิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ.2551 มาตรา 11 แต่จำเลยให้โจทก์ทำสัญญาเช่าซื้อและโอนกรรมสิทธิ์รถแทรกเตอร์แก่จำเลย ไม่เป็นไปตามการโฆษณาของจำเลย
  2. การโฆษณาดังกล่าวถือได้ว่าเป็นข้อความที่จะก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระสำคัญเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ เป็นการใช้ข้อความที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภคมีลักษณะเป็นการลวงผู้บริโภค เป็นกฎหมายที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน
  3. ทั้งยังเป็นพฤติการณ์ที่แสดงว่าจำเลยผู้ประกอบธุรกิจใช้สิทธิไม่สุจริตโดยไม่ได้คำนึงถึงมาตรฐานทางการค้าที่เหมาะสมภายใต้ระบบธุรกิจที่เป็นธรรม
  4. ดังนั้นสัญญาเช่าซื้อจึงเกิดจากการกระทำที่ต้องห้ามชัดแจ้งโดยกฎหมาย และขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน ตกเป็นโมฆะตามป.พ.พ.มาตรา 150
  5. จึงนำบทบัญญัติว่าด้วยลาภมิควรได้มาใช้บังคับในการคืนทรัพย์สิน โจทก์ต้องคืนเงินที่ได้รับมาจากจำเลยแต่ไม่ต้องคืนพร้อมดอกเบี้ยเพราะการคืนทรัพย์สินอันเกิดจากโมฆะกรรมไม่มีกฎหมายบัญญัติให้ต้องคืนพร้อมดอกเบี้ย ส่วนจำเลยต้องคืนรถแทรกเตอร์แก่โจทก์
  6. ศาลมีอำนาจเพิกถอนรายการจดทะเบียนตามใบคู่มือจดทะเบียนรถอันเกิดจากนิติกรรมอันเป็นโมฆะนั้นได้

(#ฎ.1799/2563)

Contact Us
ทนายนำชัย พรมทา โทร : 086-331-4759
ทนายสถิตย์ อินตา โทร : 083 568 1148

แชร์หน้านี้ !!