ซื้อหุ้นแล้วไม่จ่ายค่าหุ้น

Published by ทนายสถิตย์ อินตา on

Clinic Director

ซื้อหุ้นแล้วไม่จ่ายค่าหุ้น

หุ้นซึ่งยังชำระราคาค่าหุ้นไม่เต็มนั้น กรรมการของบริษัทจะเรียกให้ผู้ถือหุ้นชำระอีกเมื่อไร เป็นจำนวนเท่าใดก็ได้ เช่น อาจจะเรียกชำระอีก 25 บาทหรือ 75 บาทก็ได้ ผู้ถือหุ้นมีหน้าที่ต้องชำระค่าหุ้นส่วนที่ขาดให้แก่บริษัทเสมอ เมื่อซื้อหุ้นแล้วจะอ้างว่าเปลี่ยนใจไม่อยากซื้อไม่อยากเป็นผู้ถือหุ้นอีกต่อไปเช่นนี้ไม่ได้ (ป...มาตรา 1114) การเรียกให้ส่งเงินค่าหุ้นนั้นกฎหมายบังคับว่า กรรมการต้องแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบโดยทางจดหมายลงทะเบียนไปรษณีย์เป็นเวลาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 21 วัน แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าจะต้องชำระเงินค่าหุ้นที่ไหน เท่าไร (ป... มาตรา 1121)

ถ้าหากส่งจดหมายไปแล้ว เมื่อครบกำหนดเวลาผู้ถือหุ้นมิได้มาชำระค่าหุ้น ทางบริษัทก็มีสิทธิที่จะคิดดอกเบี้ยสำหรับการชำระค่าหุ้นที่ล่าช้าของผู้ถือหุ้นได้ ถ้าผู้ถือหุ้นยังไม่สนใจที่จะจ่ายค่าหุ้น กรรมการก็มีสิทธิริบหุ้นของผู้ถือหุ้นคนนั้น แต่จะต้องทำตามวิธีการขั้นตอน ดังต่อไปนี้ (ป... มาตรา 1122-1123)

  • ส่งจดหมายลงทะเบียนไปรษณีย์ไปยังผู้ถือหุ้นให้นำเงินค่าหุ้นและดอกเบี้ยมาชำระ
  • ต้องกำหนดระยะเวลาให้ผู้ถือหุ้นด้วยตามสมควรว่าจะต้องนำเงินค่าหุ้นมาชำระภายในระยะเวลาเท่าใด
  • ในจดหมายนั้นต้องระบุด้วยว่า ถ้าหากยังไม่นำเงินค่าหุ้นมาชำระภายในกำหนดเวลาตามข้อ (2) บริษัทจะทำการริบหุ้นของผู้ถือหุ้นนั้นเสีย

เมื่อได้กระทำตาม (1) (2) (3) แล้ว ถ้าครบกำหนดเวลาแล้วผู้ถือหุ้นยังไม่นำเงินค่าหุ้นพร้อมดอกเบี้ยมาชำระ กรรมการบริษัทก็สามารถทำการริบหุ้นได้ (ป... มาตรา 1124)

หุ้นที่ริบมานี้ไม่ใช่ว่าจะเอามาเป็นของบริษัทเอง เพราะกฎหมายห้ามเด็ดขาดไม่ให้บริษัทถือหุ้นของตัวเอง (ป... มาตรา 1143) เพราะฉะนั้น บริษัทจะซื้อหุ้นตัวเองไม่ได้ หรือมีชื่อเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทไม่ได้ แต่ถ้าเป็นการถือหุ้นของบริษัทอื่นก็ไม่มีข้อจำกัดห้ามเเต่ประการใด

หุ้นที่ริบมาแล้วบริษัทต้องนำออกขายทอดตลาดหาผู้ถือหุ้นคนใหม่ ได้เงินมาเท่าใดก็ต้องหักใช้ค่าหุ้นกับดอกเบี้ยที่ค้างชำระเสียก่อน ถ้ามีเงินเหลือก็ต้องส่งคืนให้กับผู้ถือหุ้นคนเดิม (ป... มาตรา 1125) แต่ถ้าขายทอดตลาดแล้วได้ราคาน้อยกว่าเงินที่ค้างชำระ บริษัทก็ยังมีสิทธิไปเรียกส่วนที่ขาดจากผู้ถือหุ้นคนเดิมได้ โดยถือว่าผู้ถือหุ้นคนเดิมเป็นผู้มีหน้าที่ต้องชำระเงินค่าหุ้นกับบริษัทให้ครบตามที่ได้จองชื่อไว้เสมอดังกล่าวมาแล้ว

อ้างอิง : บริษัทจำกัด, รองศาสตราจารย์ พิเศษ เสตเสถียร

 

ทนายสถิตย์ อินตา

โทร : 086-331-4759
E-mail : numchailaw.office@gmail.com
Line Official : @numchailawyers

แชร์หน้านี้ !!