การคุ้มครองสิทิและเสรีภาพในคดีอาญาสำหรับจำเลย

Published by ทนายสถิตย์ อินตา on

การคุ้มครองสิทิและเสรีภาพในคดีอาญาสำหรับจำเลย

จำเลย หมายถึง บุคคลซึ่งถูกฟ้องต่อศาลแล้ว โดยข้อหาว่ากระทำความผิด

สิทธิของจำเลยตามกฎหมาย

 • สิทธิที่จะได้รับการพิจารณาคดีด้วยความรวดเร็วต่อเนื่อง และเป็นธรรม
 • สิทธิที่จะได้รับการตั้งทนายความแก้ต่างในชั้นไต่สวนมูลฟ้อง หรือพิจารณาคดีในศาลชั้นต้นตลอดจนชั้นอุทธรณ์และชั้นฎีกา และขอให้ศาลตั้งทนายความให้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย
 • สิทธิที่จะปรึกษาทนายความหรือผู้ซึ่งจะเป็นทนายความเป็นการเฉพาะตัว
 • สิทธิทที่จะตรวจดูสิ่งที่ยื่นเป็นพยานหลักฐานและคัดสำเนาหรือถ่ายรูป
 • สิทธิที่จะตรวจดูสำนวนการไต่สวนมูลฟ้องหรือพิจารณาของศาล และคัดสำเนา หรือขอรับสำเนาที่รับรองว่าถูกต้อง โดยเสียค่าธรรมเนียม
 • สิทธิที่จะตรวจหรือคัดสำเนาคำให้การของตนในการสอบสวนหรือเอกสารประกอบคำให้การของตน
 • สิทธิในการคัดค้านผู้พิพากษาที่พิจารณาคดี
 • สิทธิที่จะคัดค้านการถอนฟ้องของโจทก์
 • สิทธิที่จะไม่ถูกดำเนินคดีซ้ำ
 • สิทธิที่จะร้องขอให้ศาลปล่อย ถ้ามีการคุมขังโดยมิชอบด้วยกฎหมาย
 • สิทธิที่จะไม่ยอมให้โจทก์อ้างจำเลยเป็นพยาน
 • สิทธิที่จะร้องขอให้ศาลปล่อยชั่วคราว
 • สิทธิอุทธรณ์หรือฎีกาคำสั่งศาลที่ไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราว
 • สิทธิที่จะได้รับการพิจารณาและสืบพยานในศาลโดยเปิดเผยต่อหน้าจำเลย
 • สิทธิที่จะได้รับการอ่านและอธิบายฟ้องให้ฟัง
 • สิทธิที่จะไม่ยอมให้การต่อศาล
 • จำเลยซึ่งเป็นคนยากจนมีสิทธิขอสำเนาคำพิพากษาซึ่งรับรองถูกต้องโดยไม่ต้องคิดค่าธรรมเนียม
 • สิทธิที่จะให้จัดหาล่ามหรือล่ามภาษามือ
 • สิทธิอุทธรณ์หรือฎีกาคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาล
 • จำเลยซึ่งต้องขังหรือต้องจำคุกในเรือนจำ มีสิทธิอุทธรณ์หรือฎีกาต่อพัศดีภายในกำหนดอายุอุทธรณ์หรือฎีกาได้
 • สิทธิที่จะไม่ตอบคำถามซึ่งโดยตรงหรืออ้อม อาจจะทำให้จำเลยซึ่งเป็นพยานถูกฟ้องคดีอาญา
 • สิทธิที่จะร้องขอให้ศาลสั่งทุเลาการบังคับให้จำคุกไว้ก่อนจนกว่าเหตุอันควรทุเลาจะหมดไป
 • สิทธิที่ทูลเกล้าถวายเรื่องราวต่อพระมหากษัตริย์ขอพระราชทานอภัยโทษ
 • จำเลยซึ่งเป็นหญิงมีครรภ์อยู่จะต้องโทษประหารชีวิต มีสิทธิที่จะให้รอการประหารชีวิตไว้จนพ้นกำหนด 3 ปี นับแต่คลอดบุตรแล้ว และมีสิทธิได้รับการลดโทษประหารชีวิตลง เหลือจำคุกตลอดชีวิต
 • จำเลยซึ่งต้องคำพิพากษาให้ประหารชีวิตเกิดวิกลจริตก่อนประหารชีวิต มีสิทธิให้รอการประหารชีวิตไว้ก่อนจนกว่าจะหาย ถ้าหายวิกลจริตถายหลัง 1 ปี นับแต่วันคำพิพากษาคดีถึงที่สุด มีสิทธิได้รับการลดโทษประหารชีวิตลงเหลือจำคุกตลอดชีวิต
 • กรณีตามคำพิพากษาจำเลยต้องรับโทษจำคุกหรือโทษสถานหนักกว่านั้น และจำเลยไม่ได้คุมขัง จำเลยจะอุทธรณ์ได้ต่อเมื่อแสดงตนต่อเจ้าพนักงานศาลในขณะยื่นอุทธรณ์

สถิตย์  อินตา ทนายความ

โทร. 083-568-1148

แชร์หน้านี้ !!