การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญาสำหรับพยาน

Published by ทนายสถิตย์ อินตา on

การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญาสำหรับพยาน

สิทธิของพยาน

 • สิทธิที่จะไม่ตอบคำถามที่อาจทำให้พยานต้องถูกดำเนินคดีอาญา
 • สิทธิที่จะขอสืบพยานล่วงหน้า
 • สิทธิขอคุ้มครองพยานตามมาตรการทั่วไป คุ้มครองให้พยานได้รับความปลอดภัยรวมถึงการจัดให้พยานอยู่ในสถานที่ที่ปลอดภัยปกปิดข้อมูลที่สามารถระบุตัวพยานได้
 • สิทธิขอความคุ้มครองพยานตามมาตรการพิเศษ ย้ายที่อยู่หรือจัดหาที่พักอันเหมาะสม จ่ายค่าเลี้ยงชีพ เปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล และหลักฐานทางทะเบียนที่สามารถระบุตัวพยานและดำเนินการเพื่อกลับคืนสู่ฐานะเดิมตามคำขอของพยานด้วย จัดให้มีอาชีพ หรือการศึกษาอบรมหรือดำเนินการใดเพื่อให้พยานสามารถดำรงชีพอยู่ได้ตามที่เหมาะสม ช่วยเหลือในการเรียกร้องสิทธิที่พยานพึงได้รับ ดำเนินการให้มีเจ้าหน้าที่คุ้มครองความปลอดภัย
 • สิทธิที่จะได้รรับค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายแก่พยาน ในกรณีเกิดความเสียหายแก่ชีวิต ร่างกาย อนามัย เสรีภาพ ชื่อเสียง ทรัพย์สิน หรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดของพยานหรือสามี ภริยา ผู้บุพการี ผู้สืบสันดานหรือบุคคลอื่นที่มีความสัมพันธ์ไกล้ชิดกับพยาน เพราะมีการกระทำความผิดโดยเจตนา เนื่องจากการที่พยานจะมาหรือได้มาเป็นพยาน
 • พยานพึงมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนที่จำเป็นและตามสมควรตามระเบียบที่กระทรวงยุติธรรมกำหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง
 • ในการดำเนินการต่างๆของศาล ผุ้พิพากษาและเจ้าหน้าที่ศาลพึงให้เกียรติแก่พยาน เช่น ตรงต่อเวลา ใช้วาจาสุภาพ และปฎิบัติต่อพยานอย่างมีอัธยาศัยไมตรี ไม่เลือกปฎิบัติโดยไม่เป็นธรรมและคำนึงถึงวัฒนธรรมและประเพณีในท้องถิ่นประกอบด้วย
 • ให้ศาลชั้นต้นประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานอัยการ และสถานีตำรวจที่อยู่ในเขตอำนาจเพื่อให้หน่วยงานเหล่านั้นจัดให้มีผู้รับผิดชอบโดยตรงในการจัดส่งหมายเรียกพยาน แจ้งผลการส่งหมายและติดตามพยานมาศาล รวมทั้งการประสานงานแก้ไขเหตุขัดข้องต่างๆ เพื่อให้พยานมาเบิกความต่อศาลตามดำหนดนัด
 • ในคดีอาญา เมื่อพยานหรือผู้ที่จะให้ข้อเท็จจริงในฐานะพยานคัดค้านการปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลยด้วยเกรงว่าจะได้รับภัยอันตรายหรือความเสียหายอันเนื่องมาแต่การปล่อยชั่วคราวนั้น ศาลต้องพิจารณาข้อคัดค้านดังกล่าวประกอบด้วยและไม่ว่าศาลจะมีคำสั่งเป็นประการใดให้แจ้งคำสั่งดังกล่าวให้พยานทราบโดยเร็ว
 • ก่อนหรือหลังจากที่พยานมาเบิกความต่อศาล ถ้าพยานได้แจ้งขอความช่วยเหลือ หรือข้อทราบข้อมูลเกี่ยวกับการมาเบิกความเป็นพยานให้เจ้าหน้าที่ศาลรีบดำเนินการให้ตามสมควรแกกรณี
 • ห้ามมิให้คู่ความหรือบุคคลที่มิได้มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาคดีทำการบันทึก ถ่ายภาพ หรือถ่ายทอดภาพและเสียงของพยานในขณะเบิกความหรือภายในบริเวณศาล

สถิตย์  อินตา ทนายความ

โทร. 083-568-1148

แชร์หน้านี้ !!